• Chụp hình kỉ niệm

  • Toàn thể học sinh

  • Toàn thể giáo viên

  • Nhận cờ thủ tướng

  • Thầy Kiệt đánh trống