• Học sinh khối 10 diễu hành

  • Học sinh dự lễ khai giảng

  • Đại biểu khách dự

  • Học sinh khối 10

  • Thầy Nguyễn Văn Kiệt gióng trống khai giảng năm học mới

  • Hoạt động trồng cây xanh

  • Học sinh tham gia hoạt động phần hội