LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 - 2017

 

* Lớp 12 (THPT và GDTX)

Ngày kiểm tra

Buổi

Bài kiểm tra/môn thành phần của bài kiểm tra tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

17/4/2017

Sáng

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Chiều

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

Ngày kiểm tra

Buổi

Bài kiểm tra/môn thành phần của bài kiểm tra tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

18/4/2017

Sáng

 

Bài kiểm tra KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Hóa học

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

Sinh học

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

19/4/2017

Sáng

Bài kiểm tra KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 40

Địa lí

50 phút

08 giờ 40

08 giờ 50

GDCD

50 phút

09 giờ 50

10 giờ 00

 

 

* Lớp 11 (THPT và GDTX):

Ngày

Kiểm tra

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

08/5/2017

Sáng

Ngữ văn

Địa lí

90 phút

45 phút

07 giờ 15

09 giờ 30

07 giờ 20

09 giờ 35

09/5/2017

Sáng

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

07 giờ 15

09 giờ 30

07 giờ 20

09 giờ 35

10/5/2017

Sáng

Vật lí

Hoá học

45 phút

45 phút

07 giờ 15

08 giờ 45

07 giờ 20

08 giờ 50

11/5/2017

Sáng

Sinh học

Tiếng Anh (7 năm)

45 phút

45 phút

07 giờ 15

08 giờ 45

07 giờ 20

08 giờ 55

12/5/2017

Sáng và chiều

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

07 giờ 15

 

 

 

* Lớp 10 (THPT và GDTX)

Ngày

Kiểm tra

Buổi

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

08/5/2017

Chiều

Ngữ văn

Địa lí

90 phút

45 phút

13 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 20

15 giờ 35

09/5/2017

Chiều

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 20

15 giờ 35

10/5/2017

Chiều

Vật lí

Hoá học

45 phút

45 phút

13 giờ 15

14 giờ 45

13 giờ 20

14 giờ 50

11/5/2017

Chiều

Sinh học

Tiếng Anh (7 năm và 10 năm)

45 phút

45 phút

13 giờ 15

14 giờ 45

13 giờ 20

14 giờ 55

12/5/2017

Sáng và chiều

Tiếng Anh (kỹ năng nói, 10 năm/thí điểm)

5 phút/học sinh

07 giờ 15

 

 

Tác giả bài viết: Lê Hữu Thọ

Tin bài gần đây