ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

    

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ_NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ HÌNH ẢNH
1  Nguyễn Văn Kiệt Hiệu trưởng Bí thư
2  Bùi Thị Hồng P. Hiệu trưởng P. Bí thư-CNUBKT
3  Huỳnh Thanh Việt P. Hiệu trưởng UV Ban thường vụ
4  Lê Thị Thúy TT Hóa UVUBKT Đảng ủy
5  Lê Thị Hoa TP Ngữ văn UVUBKT Đảng ủy
6  Nguyễn Ánh Hồng TT Địa Tuyên giáo Đảng ủy
7  Lâm Thị Bích Liễu TT Văn phòng Kế toán-Thủ quỹ
8  Hồ Thị Anh Thư Giáo viên Thư ký Đảng ủy
9  Nguyễn Pha Lê P. Hiệu trưởng UVBCH