TỔ NGOẠI NGỮ

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Trần Kim Phượng ĐHSP Tổ trưởng
2  Nguyễn Thị Ngọc Bích ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Thị Phương Dung ĐHSP Giáo viên
4  Kiều Ngọc Lang ĐHSP Giáo viên
5  Võ Đoàn Thiên Trang ĐHSP Giáo viên
6  Lê Thị Hải Yến ĐHSP Giáo viên
7  Trần Ngọc Vui ĐHSP Giáo viên
8  Tạ Đăng Duy ĐHSP Giáo viên
9  Nguyễn Thị Tuyết Nhung ĐHSP Giáo viên
10  Nguyễn Thị Giáng Hương ĐHSP Giáo viên