TỔ THỂ DỤC - GDQP

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Lê Thanh Tường ĐHSP Tổ trưởng
2  Lê Minh Trị ĐHSP Tổ phó
3  Nguyễn Hoàng Vinh ĐHSP Giáo viên
4  Nguyễn Tuấn Oai ĐHSP Giáo viên
5  Nguyễn Minh Hỏi ĐHSP Giáo viên
6  Đinh Tiến Dũng ĐHSP Giáo viên
7  Võ Thanh Em ĐHSP Giáo viên