BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

HÌNH ẢNH

01

 Trần Thanh Thùy

Giáo viên

CT. Công đoàn

02

 Lê Minh Trị

TP Thể dục-GDQP

P.CT Công đoàn

03

 Nguyễn Thị Kim Phượng

TP Hóa học

TB Nữ công

04

 Hồ Thành Tráng

Giáo viên

CN.UBKT

05

 Trần Thanh Thúy

Giáo viên

Kế toán Công đoàn

06

 Lê Hữu Phần

Giáo viên

UV.BCH

07

 Nguyễn Trần Kim Khuyến

TP Văn phòng

Thủ quỹ Công đoàn

 

Tin bài gần đây