BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2_NHIỆM KỲ 2018-2019

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Đảng Viên

Chức vụ

Năm sinh

Học vấn

Chuyên môn

Chính trị

Dự bị

Chính thức

1

 Trần Kim Thúy

1987

12/12

Thạc sĩ SP Ngữ văn

Sơ cấp

 

 

Bí thư

2

 Lê Thị Ngọc Cẩm

1988

12/12

ĐHSP Ngữ văn

Sơ cấp

x

 

Phó Bí thư

3

 Nguyễn Phước Tiến

2001

12CB4

 

 

 

 

Phó Bí thư

4

 Nguyễn Kim Ngân

1991

12/12

ĐHSP KTNN

Sơ cấp

 

x

UV.BTV

5

 Phan Minh Nghĩa

 

1985

12/12

ĐHSP Ngữ văn

Sơ cấp

 

x

UV.BTV

6

 Huỳnh Thanh Du

2002

11CB1

 

 

 

 

UV.BCH

7

 Nguyễn Huế Nhi

2002

11A3

 

 

 

 

UV.BCH

8

 Nguyễn Hồng Ngọc

2003

10A2

 

 

 

 

UV.BCH

9

 Trần Nguyễn Kim Ngọc

2002

11A2

 

 

 

 

UV.BCH

10

 Nguyễn Lê Hồng Phong

2001

12CB1

 

 

 

 

UV.BCH

11

 Nguyễn Phước Quang

2002

11CB4

 

 

 

 

UV.BCH

12

 Tạ Hoàng Nhi

2003

10A1

 

 

 

 

UV.BCH

13

 Trương Thị Phương Thùy

2003

10A3

 

 

 

 

UV.BCH

14

 Thái Thị Hồng Thê

2002

11A5

 

 

 

 

UV.BCH

15

 Nguyễn Tường Vy

2003

10A1

 

 

 

 

UV.BCH