HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

 

            Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 832 Huyện về Tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong Huyện. Đảng ủy trường THPT Lấp Vò 2 báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Thầy Nguyễn Văn Kiệt - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường thông qua dự thảo 

báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

I. VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

 

1. Hội nghị Trung ương 5, khoá X khẳng định: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là cách thức, phương pháp Đảng tác động lên hoạt động của hệ thống đó nhằm đạt mục tiêu đề ra. Trong điều kiện ở nước ta một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam, phương thức lãnh đạo của Đảng tác động trực tiếp đến hoạt động của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phương thức lãnh đạo tốt, sẽ tạo động lực cho các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy vai trò, vị trí của mình. Ngược lại, nếu phương thức lãnh đạo của Đảng không tốt, sẽ kìm hãm sự phát huy năng lực của các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

 

2. Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức cơ sở đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ trường THPT Lấp Vò 2 đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

 

3. Kết quả thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

- Đảng ủy trường chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trong quá trình thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị, đảng ủy trường lãnh chỉ đạo hoạt động của các chi bộ và đoàn thể.

 

4. Những hạn chế, yếu kém; khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nguyên nhân bài học kinh nghiệm.

 

Hạn chế: Trong quá trình lãnh chỉ đạo, chỉ đạo lấy ý kiến đóng góp các văn kiện Đại hội Đảng ủy chưa có niều ý kiến hay đóng góp cho các văn kiện Đại hội Đảng của Tỉnh ủy.

 

Nguyên nhân, giải pháp: Do đặc thù công việc, các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí đứng đầu chi bộ đều là giáo viên nên chưa nắm rõ các lĩnh vực khác trong xã hội nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đóng góp ý kiến. Do đó, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ này mỗi đồng chí đảng viên phải tự nghiên cứu, tự trao dồi thêm kiến thức xã hội, đặc biệt các lĩnh vực khác nhau trong huyện Lấp Vò.

 

5. Đề xuất, kiến nghị: không có.

 

II/. VỀ XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY.

 

1. Về nhận thức, quan điểm, chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

 

Thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải gắn với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, được cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị - xã hội, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cơ sở đến năm 2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Coi trọng việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, luân chuyển. Công tác kiểm tra được các cấp uỷ chủ động xây dựng thành chương trình và tổ chức thực hiện đầy đủ, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chuyên đề. Nhiều cấp uỷ đảng còn xây dựng chương trình tự kiểm tra để ngăn ngừa, xử lý kịp thời để không xảy ra những sai phạm.

 

2. Về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và từng cơ quan, tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

- Đánh giá lại những kết quả đã đạt được, cũng như những khó khăn hạn chế từ đó rút kinh nghiệm để xây dựng tổ chức lại bộ máy hoạt động có hiệu quả hơn.

- Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc cần có một hệ thống chính trị năng động, sáng tạo của đơn vị. Do đó, Đảng ủy luôn tạo điều kiện cho những người đứng đầu trong Đảng ủy, chi bộ, đoàn thể học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; đặc biệt luôn xây dựng đội ngũ kế thừa.

- Kết quả cụ thể về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

Ưu điểm:

+ Trong Ban Chấp hành đảng ủy cũng như trong từng chi bộ, các đoàn thể đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng chương trình hoạt động cho tuần, tháng,….

+ Qua mỗi hoạt động đều tổ chức họp rút kinh nghiệm để phát huy những ưu điểm cũng như rút kinh nghiệm những việc làm chưa được.

 

Khuyết điểm: Trong công tác quản lý nề nếp vẫn còn học sinh vi phạm an toàn giao thông.

 

Nguyên nhân: Dù có nhiều giải pháp tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, học sinh nhưng vần còn một số học sinh chưa có ý thức cao trong việc chấp hành an toàn giao thông.

 

3. Đề xuất, kiến nghị: không có

 

Tác giả bài viết: Hồ Thị Anh Thư

Tin bài gần đây