LỊCH THI HỌC KỲ 1 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11 - NĂM HỌC 2018 - 2019

* Lớp 11 (GDPT và GDTX): BUỔI SÁNG  

   Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

24/12/2018

Ngữ văn

Sinh học

     90 phút

45 phút

7 giờ 15 phút

9 giờ 30 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ 35 phút

25/12/2018

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

7 giờ 15 phút

9 giờ 30 phút

7 giờ 20 phút

9 giờ 35 phút

26/12/2018

Vật lí

Địa lí

45 phút   

45 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 50 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 55 phút

27/12/2018

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

7 giờ 15 phút

8 giờ 50 phút

7 giờ 20 phút

8 giờ 55 phút

Chiều 21/12/2018

 (dự phòng sáng 28/12/2018)

Tiếng Anh (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

13 giờ 15 phút

 

7 giờ 15 phút

 

 

 
 

* Lớp 10 (GDPT và GDTX): BUỔI CHIỀU

Ngày

Kiểm tra

Môn

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề

Giờ bắt đầu làm bài

24/12/2018

Ngữ văn

Sinh học

90 phút

45 phút

13 giờ 15 phút

15 giờ 30 phút

13 giờ 20 phút

15 giờ 35 phút

25/12/2018

Toán

Lịch sử

90 phút

45 phút

13 giờ 15 phút

15 giờ 30 phút

13 giờ 20 phút

15 giờ 35 phút

26/12/2018

Vật lí

Địa lí

45 phút

45 phút

13 giờ 15 phút

14 giờ 50 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 55 phút

27/12/2018

Hoá học

Tiếng Anh

45 phút

60 phút

13 giờ 15 phút

14 giờ 50 phút

13 giờ 20 phút

14 giờ 55 phút

Sáng 21/12/2018

 (dự phòng chiều 28/12/2018)

Tiếng Anh  (kỹ năng nói)

5 phút/học sinh

7 giờ 15 phút

 

 

13 giờ 15 phút

 

 

 

- Giờ tập trung:

+ Giáo viên: BUỔI SÁNG 6 giờ 45 phút; BUỔI CHIỀU 12 giờ 45 phút

+ Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55 phút;   BUỔI CHIỀU 13 giờ phút

 

Tin bài gần đây